Програмске активности

Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару цара Лазара у Новом Саду

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Нови Сад је мењајући свој изглед кроз дугогодишњи развој остао препознатљив као зелени град. Овом епитету допринеле су уређене зелене површине. Значај зелених површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља људи је велики. Са својим разноврсним биљним врстама зелене површине имају и естетску димензију која доприноси атрактивности града и игра важну улогу у креирању имиџа зеленог града. 
Зелене површине уз градске саобраћајнице као и зеленило на разделним тракама  имају велики значај у укупном систему градског зеленила чинећи јединствену целину са уличним дрворедима и парковским  површинама. Њиховим уређењем даје се допринос повезивању градских зелених површина и јачање зелене мреже града. Зеленило дуж саобраћајница нарочито је значајно за очување и унапређење квалитета животне средине обзиром да значајно утиче на апсорпцију прашине и издувних гасова, као и ублажавање комуналне буке. 
У оквиру реализације Пројекта обављени су планирани припремни радови, а затим садња 123 комада  лишћара, 3898 комада украсног шибља и 217 m живе ограде. Подигнут је травњак на површини од 5459 m2.