Програмске активности

"Потенцијал формирања биофилма у дистрибуционом систему Града Новог Сада"

Носилац Пројекта: Природно-математички факултет

-Департман за биологију и екологију

 

Циљ Пројекта је био утврђивање потенцијала формирања биофилма у дистрибуционом систему Града Новог Сада са микробиолошког аспекта у складу са потребама очувања и унапређења квалитета водоснабдевања.

Аеробне мезофилне хетеротрофне бактерије су изоловане током летњег периода са потрошачких чесми водоводне мреже града Новог Сада применом мембран-филтер методе на R2A подлози и Подлози за укупан број бактерија, након продужене инкубације на темпертути 26 и 37оC. Међу изолатима доминирали су Грам негативни неферментишући штапићи сврстани у родове Methylobacterium и Chryseobacterium, као и Грам позитивне коке из родова Micrococcus и Staphylococcus.

Продукција биофилма од стране изолата била је већа на температури 26оC него на 37оC и применом нисконутритивних подлога (R2А) у поређењу са биомасом добијеном применом високонутритивних подлога (MPB). Количина формирног биофилма није зависила од дужине инкубације. Међу идентификованим сојевима највећу количину биофилма формирали су припадници рода Methylobcterium, који су по први пут детектовани у водоводној мрежи Града Новог Сада. Налаз бактерија овог рода је од изузетног значаја, пошто су чести опортунистички патогени који се рутинским бактериолошким анализама не детектују у патолошком материјалу.

Бактерије су показале значајан степен резистенције на стандардне концентрације водоник пероксида и хлор диоксида. Осетљивост на антибиотике била је задовољавајућа, осим детектоване резистенције Грам негативних бактерија на цефалоспорине и Грам позитивних на макролиде.

Резултати испитивања карактеристика бактерија које доминирају у дистрибутивном систему Града Новог Сада указују на сигнификантан потенцијал стварања биофилма, при чему се међу детектованим бактеријама као продуценти биофилма посебно издвајају опортунистички патогени рода Methylobacterium.