Програмске активности

"Идентификација и квантификација концентрационих нивоа перзистентних органских полутаната у амбијенталном ваздуху и земљишту на територији Града Новог Сада"

Носилац Пројекта: Факултет техничких наука Нови Сад

 

Основни циљ Пројекта је био идентификација резидуалне количине свих 7 PCB конгенера и PAH на три локације на територији Града Новог Сада (Шангај -2 локације и центар града). Истовремено су праћени и детектовани изомери HCH једињења, DDT i метаболита, као и HCB и PeCB.

На локалитету Н2 (насеље Шангај, непосредна близина Рафинерије нафте Нови Сад), концентрациони нивои PCB крећу се опсегу od 0,010 ng/m3 (PCB180) дo 0.183 ng/m3 (PCB101). На истом локалитету забележена је маxимална HCH концентрација од 0.079 ng/m3 (gamma-HCH). Укупни концентрациони нивои S p,p’–DDE + p,p’–DDD + p,p’-DDT кретали су се у доста уском опсегу вредности, од 0.059 дo 0.048 ng/m3. Концентрације гасовитих молекула HCB нису прелазиле вредности од 0.083 ng/m3, док PeCB нису детектовани ни у једном од колектованих узорака на овом локалитету. На локалитету Н2 (насеље Шангај, непосредна близина Рафинерије нафте Нови Сад), концентрациони нивои PAH крећу се опсегу од 0,026 ng/m3, док укупна концентрација PAH износи SPAH=13,995 ng/m3.

На локалитету Н3 (центар града), концентрациони нивои PCB крећу се опсегу од 0,001 ng/m3 (PCB180) дo 0.178 ng/m3 (PCB52). На истом локалитету забележена је маxимална HCH концентрација од 0.095 ng/m3 (gamma-HCH), док је минимална износила 0.002 ng/m3 (beta-HCH). Укупни концентрациони нивои S p,p’–DDE + p,p’–DDD + p,p’-DDT кретали су се у доста уском опсегу вредности, од 0.045 дo 0.032 ng/m3. Концентрације гасовитих молекула HCB нису прелазиле вредности од 0.117 ng/m3, док су концетрациони нивои PeCB били испод лимита детекције у сваком од колектованих узорака и на овом локалитету. На локалитету Н3 (центар града), концентрациони нивои PAH крећу се опсегу од 0,028 ng/m3 дo 4,847 ng/m3 ,док укупна концентрација PAH износи SPAH=13,217 ng/m3.

Гранична вредност имисије за бензо(а)пирен (0,1 ng/m3 za 24-сатни узорак) прекорачена је на свим селектованим локалитетима у Новом Саду и износи 0,191 ng/m3 за локалитет Н2 и 0,153 ng/m3 за локалитет Н3.

Укупне концентрације PAH на локалитетима Н2 (насеље Шангај) и Н3 (центар града) износе SPAH=13,995 ng/m3 и SPAH=13,217 ng/m3, респективно. Детектован концентрациони ниво испитиваних PAH незнатно је виши на локалитету Н2 у односу на локалитет Н3.

Детектабилне концентрације указују на неопходност континуираног мониторинга групе токсичних, хазардних једињења - POPs-a на територији Града Новог Сада, у циљу праћења стања и заштите животне средине.