Програмске активности

"Испитивање земљишта у близини бензинских пумпи"

Носилац Пројекта: Институт за ратарство и повртарство Нови Сад

 

Наведени Пројекат обухватио је испитивање земљишта у близини станице за точење горива која припада НИС а.д. Нови Сад: НИС Нови Сад X (Сентандрејски пут бб.) са циљем процене могућег утицаја ове пумпе на околно земљиште.

Узети су узорци земљишта у нарушеном стању бушењем 3 бушотине сврдластом сондом. Укупан број узорака земљишта по бушотини је 4, за сонде 1 и 2; и 3 узорка за сонду 3.

У анализираним узорцима земљишта је детектовано присуство сва четири BTEX једињења (бензен, етилбензен, толуен и ксилол). Најнеповољнија ситуација била је у случају толуена који, у 10 од 11 испитиваних узорака, прелази законом прописану граничну вредност. Бензен није прелазио граничну вредност и детектован је у 4 узорка са 10 до 30 пута нижом вредношћу од граничне. Етилбензен је прелазио граничну вредност у 5 узорака, али су вредности много ниже од прописаних за значајнију контаминацију, док је збир једињења ксилена у 4 узорка прелазио граничну вредност.

На основу резултата истраживања није утврђена закономерна диструбуција појединих једињења BTEX у земљишту дуж дубине профила сваке појединачне сонде, али је запажен тренд опадања у складу са просторном удаљеношћу од бензинске станице.