Програмске активности

"Заштита животне средине у области графичке делатности у Граду Новом Саду"

Носилац Пројекта: Факултет техничких наука

 

Циљ Пројекта се односио на истраживање и праћење нивоа загађивача животне средине у Граду Новом Саду која потиче од графичке делатности и предлагање мера за њихово управљање, односно елиминисање или довођење у границе дозвољеног.

Прегледом распореда фирми за графичку делатност на мапи Града Новог Сада може се установити да су лоцирана на најразличитијим местима по Граду и да не постоји планско распоређивање графичке делатности, није извршено разграничење на оне који раде само припрему штампе и оне који врше штампање.

Мерењем је установљено да је бука која се ствара при графичкој припреми у границама дозвољеног, док је бука изван штампарије загађивач животне средине. Поред машина за штампу велику буку стварају пречистачи ваздуха који морају бити уграђени у све штампарије да би се елиминисале штетне хемикалије као и компресори који представљају саставни део опреме штампарије. Ниво буке од штампарије зависи од старости опреме и машина. Што је старија опрема бука је већа.

Смештање штампарије у стамбену зграду је недопустиво, с обзиром на буку. Штампарија смештена у засебну зграду испуњава прописе о дозвољеној буци ако су опрема и машине нове и савремене. Фирме које се баве графичком припремом штампе могу бити лоциране у стамбеној згради.

Препоручује се да се урбанистичким планом Града одреди локација где ће бити смештене штампарије. Ради смањења буке, предлаже  се озелењавање простора.