Програмске активности

"Креирање базе података свих извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса у радио-фреквенцијском опсегу на територији Града Новог Сада"

Носилац Пројекта: Факултет техничких наука

 

Основни циљ Пројекта је била израда базе података свих извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у радио-фреквенцијском опсегу на територији Града Новог Сада која омогућује ажурну периодичну контролу-праћење зрачења ових извора. Активности из Пројекта подељене су на краткорочне и дугорочне. У 2010. години извршене су краткорочне активности, евидентирање свих извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса на територији Града (UKW радио - фонија, VHF и UHF, радио-телевизија, GSM 900, GSM 1800, UMTS). Извршена је анализа структуре територије Града и тако су  дефинисане све зоне повећане осетљивости. Извршена је анализа документације извора нејонизујућих зрачења за које су обављена прва испитивања интензитета електромагнетског поља и евидентирани извори чије су измерене вредности веће од 10% граничних вредности дефинисаних Правилником.