Програмске активности

ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 циљу реализације Програма, а у складу са одредбама Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14), Градска управа за заштиту животне средине је, уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада (Закључак број:501-2/2015-II од 16.04.2015. године), расписала Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2015. годину у укупном износу од 40.000.000,00 динара.
Поступак Јавног конкурса спровела је Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2015. годину, а коју је, на предлог начелника Управе за заштиту животне средине Града Новог Сада образовао и именовао Градоначелник Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/15 и 20/15).
Комисија је утврдила да је на Јавни конкурс поднета 201 пријава од стране 118 удружења.
Након прегледа приспелих пријава и испитивања њихове благовремености и уредности констатовано је да 126 пријава у потпуности испуњавају услове Конкурса, те је Градоначелнику Града Новог Сада достављен извештај о комплетно спроведеном поступку, као и предлог да буду суфинансирани сви пројекти који испуњавају услове Конкурса.
На основу Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 418-4/2015-83 од 01.07.2015.године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:
 

 1. "Изабери храну, сачувај природу" носиоца пројекта: Удружење Омладинска Организација "Red Line" у износу од 200.000,00 динара. У склопу пројекта, Удружење је организовало трибину посвећену едукацији студената не тему ГМО, а спроведена је и анкета у циљу сагледавања степена информисаности студената о проблематици везаној за ГМО и њеном утицају на здравље људи и на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 2. "Чувај енергију, чувај свет"  носиоца пројекта: Удружење Омладинска Организација "Red Line"  у износу од 214.500,00 динара. На трибинама на којима су учествовали студенти Универзитета у Новом Саду пружене су информације о начинима уштеде енергије имајући у виду значај обновљивих извора енергије на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 3. "КОМПАКТ магазин" носиоца пројекта: Удружење "Асоцијација за управљање чврстим отпадом" у износу од 375.000,00 динара. Суфинансирано је штампање часописа "Компакт магазин", који промовише савремен начин управљања отпадом, који има кључну улогу у одрживом економском развоју друштва. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 4. "БРЕНД "ФУТОШКИ КУПУС" СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ" носиоца пројекта: Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус" у износу од 200.000,00 динара. Путем медијске кампање, штампаног материјала, као и организовањем трибина, промовисан је значај производње здравствено безбедне хране као и утицај те производње на животну средину. Посебан акценат стављен је на промовисање бренда Футошки купус и Футошки кисели купус. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 5. "Летња пустоловина" носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада у износу од 355.000,00 динара. Организован је камп за децу петог и шестог разреда основних школа током летњег распуста у Сремским Карловцима, у оквиру којег су полазници развили вештине сналажења и преживљавања у природи, као и препознавање јестивих шумских биљака. Током боравка у кампу, деца су се међусобно дружила и стицала неопходна знања у вези заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 6. 12. "Новосадска јесен" носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада у износу од 400.000,00 динара. Суфинансирано је одржавање традиционалне манифестације 12. "Новосадска јесен" на којој су организоване изложба цвећа, садница и опреме за хортикултуру, као и предавања на којима су посетиоци имали прилике да се упознају са начинима садње и неге сезонског цвећа и садница. Предавања су организована с циљем да се укаже на значај очувања земљишта као и на негативне последице које има контаминирано земљиште на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 7. "Дај ми крила један круг" носиоца пројекта: Удружење "Живот као инспирација" у износу од 380.000,00 динара. Током реализације пројекта, организовале су се три еколошке радионице на Камењару, намењене деци и младима узраста од 7 до 18 година са територије Града Новог Сада, на којима су се полазници едуковали о значају заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 8. "Вода је извор живота! Чувајмо је!" носиоца пројекта: Удружење Инжењери заштите животне средине у износу од 150.000,00 динара. Организован је Фестивал воде на коме су одржане еколошке трибине и пројекције филмова едукативно-информативног садржаја, кроз које су се грађани информисали о значају водних ресурса и здраве воде за пиће. Осим наведеног, на трибинама се говорило и о неопходности и значају изградње система за пречишћавање отпадних вода у Новом Саду. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 9. "Добри стари храст" носиоца пројекта: Удружење "Стаза кедра" у износу од 348.000,00 динара.  Пројекат је имао за циљ повећање еколошке свести ученика нижих разреда ОШ "Ђура Јакшић" Каћ. Посебно је апострофиран значај очувања аутохтоног дрвећа Панонске низије, у овом случају храста лужњака. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 10. "Еколошко уређење" носиоца пројекта: Удружење "Стаза кедра" у износу од 390.000,00 динара. Пројекат је имао за циљ едуковање грађана о начину привођења деградираног земљишта култури и примени знања у производњи здравствено безбедне хране. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 11. "ДА ЛИ КОМПОСТИРАТЕ?" носиоца пројекта: Удружење "Грађанин" у износу од 377.000,00 динара. Организоване су акције информисања и едукације продаваца воћа и поврћа, као и грађана, на новосадским пијацама о методама и значају компостирања у контексту позитивног утицаја на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 12. "ПОЧИСТИ ЗА ЉУБИМЦЕМ" носиоца пројекта:  Удружење "Грађанин" у износу од 363.000,00 динара. Током трајања пројекта, волонтери удружења су власницима кућних љубимаца, путем брошура и лифлета, као и дељењем промотивних кесица, пружали информације о значају скупљања отпада насталог од кућних љубимаца које изводе у шетњу, а све у циљу јачања свести о заштити животне средине, очувања изгледа града, градских улица и паркова и превенцији од заразних болести које се могу пренети таквим загађивањем. Посебно је указано на опасности од заразе деце која се играју на парковским травнатим површинама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 13. "СИЈАЛИЧНИ ОТПАД-НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ 2015!" носиоца пројекта: Удружење грађана "Комшија-Петроварадин" у износу од 200.000,00 динара. Пренета новчана средства нису наменски утрошена у уговореном року. Градска управа за заштиту животне средине покренула је поступак за повраћај средстава у Буџет Града Новог Сада.
 14. ИЗЛОЖБА "ЧУДЕСНА ЛЕПОТА МИНЕРАЛА" носиоца пројекта: Удружење Друштво љубитеља минерала, стена и фосила "ГЕО-ПАН" у износу од 50.000,00 динара. Током трајања пројекта  организована је изложба минерала. На изложби су грађани имали прилику да се упознају са светом минерала у циљу очувања геонаслеђа. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 15. "Значај биомасе за обновљиве изворе енергије" носиоца пројекта: Удружење "Алма Монс Еко" у износу од 380.000,00 динара. Организоване су радионице на којима су се полазници информисали и едуковали о значају коришћења биомасе као обновљивог извора енергије. Штампана је брошура на дату тему. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 16. "Не отпад већ корисна сировина" носиоца пројекта: Удружење "Алма Монс Еко" у износу од 240.000,00 динара. Пројекат је имао за циљ да укаже на значај  сепарације отпада у домаћинствима. Презентован је погон за сепарацију отпада на градској депонији. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 17. "НОСИМ ЕКО КЕСУ, А ТИ?" носиоца пројекта: Удружење грађана "Фабрика знања и очувања" у износу од 375.000,00 динара. Волонтери удружења су грађанима указивали на штетност коришћења пластичних кеса. Како се пластичне кесе праве од рафиниране сирове нафте и природног гаса и нису биоразградиве тешко их је рециклирати, те су штетне и уништавају биосферу. Волонтери су грађанима делили биоразградиве кесе. Такође дељене су и брошуре, путем којих су се грађани упознавали са могућим заменама за пластичне кесе које могу бити ланене, папирне или биоразградиве (од шећера и кукуруза) од којих се касније може направити компост. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 18. "БЕЗ РАЗЛИКЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ" носиоца пројекта: Удружење "Фабрика знања и очувања" износ од 372.000,00 динара. Пројекат се реализовао у ШОСО "Милан Петровић" Нови Сад. Деца са посебним потребама која похађају ову школу су на веома креативан начин обрађивали теме везане за отпад, његово сортирање и рециклажу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 19. "Управљање отпадом" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко смер" у износу од 200.000,00 динара. Одржане су четири радионице у Кисачу, за пољопривредне произвођаче, који су се информисали о  опасном отпаду, а посебно о штетном утицају на животну средину амбалаже која се правилно не уклања након употребе пестицида и хемијских препарата на њивама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 20. "Биомаса као обновљив извор енергије" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко смер" у износу од 200.000,00 динара. Пољопривредни произвођачи са територије Кисача су се упознали са могућностима коришћења биогаса и биодизела у домаћинствима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 21. "Обновљиви извори енергије" носиоца пројекта: Удружење грађана  "Еко омладина" у износу од 200.000,00 динара. Током трајања пројекта одржане су интерактивне радионице у ПУ "Радосно детињство", вртић "Лиенка" у Кисачу. Путем анимираних филмова, интернет игрица, штампаних брошура, бојанки и квизова знања, деца су се упознала са могућностима коришћења обновљивих извора енергије у циљу заштите и очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 22. "Управљање отпадом – рециклажа" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко омладина" у износу од 200.000,00 динара. Организоване су радионице на којима су се деца предшколског узраста у П.У. "Радосно детињство", вртић "Лиенка" у Кисачу,  упознала са значајем сепарације отпада. Деци је путем анимираних филмова и интерактивним игрицама указано на важност очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 23. "Стари рачунари и еколошки прихватљив начин њиховог одлагања" носиоца пројекта: Удружење грађана  "Youth fest" у износу од 160.000,00 динара. Током трајања пројекта, организована је изложба старих рачунара. На тај начин су се деца основношколског узраста упознала са историјатом развоја кућних рачунара. Кроз радионице су се информисала и са еколошки прихватљивим складиштењем и уништавањем старих рачунара и рачунарским компонентама који више нису у употреби. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 24. "Органско сточарство у функцији заштите животне средине на ободном подручју "Ковиљско-Петроварадинског рита"" носиоца пројекта: Удружење грађана "Зелена мрежа Војводине" у износу од 200.000,00 динара. Пројекат је реализован на подручју Ковиља. Учесници пројекта су се едуковали о значају органске пољопривреде као и могућности преласка са конвенционалне производње на органску. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 25. "Здраво земљиште за здрав живот" носиоца пројекта: Удружење грађана "Зелена мрежа Војводине" у износу од 200.000,00 динара. Учесници пројекта су били ученици шестих разреда ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад. На радионицама су ученицима подељене брошуре, путем којих су се упознали са значајем употребе хумуса за очување еко-система пољопривредног земљишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 26. "Зелени дан" носиоца пројекта: Удружење грађана "НОВОСАЂАНИ НОВИ САД" у износу од 390.000,00 динара. Забринутост становништва за очување животне средине утицала је на све већу потражњу еколошки безбедних производа и здравог начина исхране. На трибинама и радионицама, које су се одржавале у месним заједницама, грађани су имали прилике да се информишу о начинима и могућностима здраве исхране и последицама по здравље које лоша исхрана може да узрокује. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 27. "Култура живљења" носиоца пројекта: Удружење грађана  Ритам Здравља у износу од 150.000,00 динара. Пројекат је реализован кроз четвородневни фестивал, који се одржавао у Католичкој порти. Током трајања фестивала грађани су се упознали са начинима којима могу допринети очувању и заштити животне средине првенствено у свом окружењу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 28. "УКЉУЧИ МОЗАК-ИСКЉУЧИ СВЕТЛО" носиоца пројекта: Удружење грађана "Youth fest" у износу од 110.000,00 динара. На радионицама које су се одржавале у просторијама три основне школе на територији Града Новог Сада, ученици виших одељења су се упознали са начинима ефикасног коришћења, односно могућностима смањења утрошка електричне енергије. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 29. "Дунавска обала без отпада за лепши Нови Сад" носиоца пројекта: Удружење  Новосадска женска иницијатива у износу од 171.000,00 динара. Пројекат је реализован на неколико пунктова на обали Дунава (Официрска плажа, Рибарско острво, обала Каменичког парка и плажа Бећарац) за време купалишне сезоне. На тим местима су волонтери информисали и едуковали грађане о значају очувања обала и водотокова као и штетном утицају које њихово загађење има на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 30. "Мајке кључни фактор стварања еколошки свесних генерација" носиоца пројекта: Удружење Новосадска женска иницијатива у износу од 160.000,00 динара. Учесници пројекта су биле мајке са децом узраста до 12 година. На  трибинама су се едуковале о значају и потреби њиховог утицаја на формирању свести код деце о значају чувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 31. "ПРИРОДНА ДОБРА НОВОГ САДА" носиоца пројекта: Удружење грађана "Омладински центар Војводине" у износу од 200.000,00 динара. На еко-радионицама које су се одржавале у просторијама СПЦ "Војводина", деца основношколског узраста су се едуковала о значају и начинима личног ангажовања у заштити животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 32. "ПЛАСТИЧНО НИЈЕ ФАНТАСТИЧНО" носиоца пројекта: Удружење грађана "Омладински центар Војводине" у износу од 390.000,00 динара. Одржане су радионице којима су присуствовала деца предшколског и основношколског узраста. На радионицама су се делиле едукативне брошуре, путем којих су се деца едуковала о предностима употребе вишекратних платнених торби, уместо пластичних кеса. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 33. "ЕНЕРГИЈА ЈЕ ПОКРЕТАЧ НАШИХ ЖИВОТА"  носиоца пројекта: Еколошко удружење грађана "Зелено питање" у износу од 200.000,00 динара. Учесници пројекта били су ученици основних школа са територије Града Новог Сада. Одржане су едукативне радионице на којима су се путем информативних брошура, ученици упознали са природним окружењем и значајем очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 34. ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА "ДА БОЉЕ УПОЗНАМО СВЕТ ОКО НАС"  носиоца пројекта: Еколошко удружење грађана "Зелено питање" у износу од 395.000,00 динара. Суфинансирано је штампање Школског зеленог press-a "Чувари равнице". Часопис је дистрибуиран у основне школе на територији Града Новог Сада. Путем часописа, деца основношколског узраста су се додатно едуковала о улози и значају екологије и заштити животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 35. "Еко трансформатор" носиоца пројекта: Удружење грађана "Неоплантенсис" у износу од 398.000,00 динара. Суфинансирано је штампање приручника "Еко трансформатор". Приручник је подељен на предавањима којима су присуствовали ученици Пољопривредне школе са домом ученика Футог. На ваннаставним активностима додатно су се едуковали о примени обновљивих извора енергије у процесу пољопривредне производње у заштићеном простору. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 36. "Green fashion" носиоца пројекта: Удружење "Асистент" у износу од 305.000,00 динара. Током реализације пројекта одржане су трибине, креативне радионице, модне ревије и изложбе модних детаља направљених од рециклираног материјала. На наведеним манифестацијама, млади су се на занимљив начин информисали и упознали са појмом и значајем рециклаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 37. "ЕКО распуст" носиоца пројекта: Удружење "Асистент" у износу од 374.000,00 динара. Током трајања пројекта одржане су радионице и изложбе радова од рециклираног материјала. Деца предшколског узраста су се упознала са појмом и значајем рециклаже и потребом очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 38. "Научи да волиш свој град – знање за мале и велике" носиоца пројекта: Удружење Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ" у износу од 100.000,00 динара. Током трајања пројекта  одржано је 11 радионица у просторијама друштва "Распустилиште" и на новосадском кеју. Деца основношколског узраста, након уводних теоријских предавања праћених визуелним помагалима и кратким видео записима, укључила су се у дискусије и разговоре са циљем да самостално донесу закључке и развију свест о потреби заштите воде, животне средине и значају рециклаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 39. "Екологија-добар посао за младе" носиоца пројекта: Удружење Омладина југословенске асоцијације за борбу против СИДЕ Нови Сад у износу од 200.000,00 динара. Током трајања пројекта организоване су радионице на којима су се студенти едуковали и оспособили за писање вести, чланака и коментара везаних за екологију и заштиту животне средине. Као резултат наведеног штампане су новине које су обрађивале теме везане за екологију. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 40. "Протект - Респект" носиоца пројекта: Удружење грађана "Култура на длану" у износу од 346.000,00 динара. Организовано је неколико једнодневних семинара на којима су грађани могли да се информишу о значају рециклирања старих аутомобилских гума. Такође је организована и посета рециклажном центру аутомобилских гума – протектирници. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 41. "Пређи на алтернативно гориво, сачувај Нови Сад!" носиоца пројекта: Удружење грађана "Култура на длану" у износу од 369.000,00 динара. Организовано је неколико једнодневних семинара са циљем да се учесници упознају са предностима новог уређаја који се уграђује у дизел моторе и који смањује емисију опасних гасова и загађење околине. Штампан је пратећи едукативни материјал. Након одржаног семинара учесници су имали прилику да кроз практичан рад примене усвојено знање. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 42.  "Еколошки едукатор" носиоца пројекта: Удружење Омладина југословенске асоцијације за борбу против СИДЕ Нови Сад у износу од 182.500,00 динара. Организоване су едукативне трибине на којима су се ученици средњих школа упознали и едуковали са неопходношћу рециклаже и значају који иста има за очување животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 43. "ВЕЛИКИ РИТ И МИ" носиоца пројекта: Удружење "Снага породице" у износу од 360.000,00 динара. Удружење је организовало радионице за децу и младе из насеља Велики Рит, у коме претежно живе представници ромске националности. Полазници су се упознали са значајем очувања здраве животне средине и контролом одлагања отпада, као и негативних утицаја које отпад има не само на животну средину већ и на здравље људи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 44. "ПУТУЈУЋА ЕКОЛОШКА ПРЕДСТАВА – ОКОЛИНКО" носиоца пројекта: Удружење "Снага породице" у износу од 380.000,00 динара. Удружење је организовало Малу путујућу еколошку представу под називом "Околинко", у извођењу деце основношколског узраста, која је одиграна у ОШ "Десанка Максимовић" Футог, ОШ "Душан Радовић" Нови Сад и ОШ "Мирослав Антић" Футог. Такође су у току трајања пројекта у поменутим школама, реализоване и три радионице на тему екологије под називом "Тако мало а тако живот значи". У школама су  деца на радионицама креирала сликовнице на тему екологије, које су дистрибуиране у наведеним школама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 45. "Мој зелени град"  носиоца пројекта: Удружење "Живот као инспирација" у износу од 370.000,00 динара. Организоване су радионице, за децу основношколског узраста која су након предавања уз помоћ стручних лица, правила макете зелених површина града од рециклираног материјала. На овај начин су се упознала са значајем заштите животне средине као и са последицама до којих може довести несавесно понашање према природи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 46. "Рециклирај-креирај" носиоца пројекта: Удружење Центар за Еколошка Истраживања и Развој у износу од 377.000,00 динара. Организоване су радионице за децу од првог до четвртог разреда основних школа са територије Града Новог Сада. Радионице, осим што су биле едукативне, имале су и креативни карактер. На њима су деца од рециклираног материјала (гуме, жице, папира и пластике) израђивала скулптуре, музичке инструменте и друге предмете. Одржана су и предавања о значају рециклаже, поновном коришћењу отпадних сировина и значају сакупљања и правилног одлагања отпада из домаћинства. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 47. "РЕЦИКЛИРАЈ ОТПАД И САЧУВАЈ ГРАД-ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА" носиоца пројекта: Удружење грађана "Неоплантенсис" у износу од 370.000,00 динара. На одржаним радионицама деца основношколског узраста су, кроз документарне филмове о примерима добре праксе везане за рециклажу,  имала прилику да науче више о значају рециклирања отпада, прикупљању и рециклирању електричног и електронског отпада и употребљених батерија. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 48. "Мислити на зелену енергију, значи мислити на будућност" носиоца пројекта: Удружење грађана за "Обновљиве изворе енергије" у износу од 150.000,00 динара. Пошто се органски отпад, који остаје на њивама након жетве као и отпад који настаје након орезивања винограда неправилно уништавао, организоване су радионице за пољопривредне произвођаче из приградских места са територије Града Новог Сада како би се упознали са значајем и могућностима коришћења обновљивих извора енергије. Жеља је била да се укаже да овај вид енергије осим значаја који има на животну средину има великог утицаја и на буџет домаћинства. Такође, презентоване су и најсавременије машине којима се врши пелетирање и брикетирање органског отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 49. "Значај органске производње" носиоца пројекта: Удружење  "Алфа ЗН" у износу од 370.000,00 динара. Организоване су радионице на којима су се пољопривредни произвођачи едуковали о могућностима покретања и значају органске производње. Такође указано је на штетност коришћења пестицида у пољопривредној производњи не само на човекову околину већ и на здравље људи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 50. "Самостално компостирање "у свом дворишту"" носиоца пројекта: Удружење „Асоцијација за управљање чврстим отпадом“ у износу од 385.000,00 динара. У току трајања пројекта, организована је презентација самосталног компостирања тзв. компостирања "у свом дворишту". Штампани су приручници и брошуре путем којих су пружене информације о значају и могућностима кућног компостирања. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 51. "Портрет екологије" носиоца пројекта: Удружење жена "Ромена" у износу од 360.000,00 динара. Удружење је организовало ликовно – еколошку колонију за децу основношколског узраста. Деца су на креативан начин исказала своје виђење на задате теме из области екологије.Такође су организована и предавања на којима су се деца упознала са основама екологије и значајем очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 52. "Еколошка инспирација" носиоца пројекта: Удружење "Биос иницијатива" у износу од 350.000,00 динара. Ученицима новосадских средњих школа приказан је филм под називом "Еколошка инспирација". Након тога је одржано низ предавања на којима су се ђаци ближе информисали о последицама које по људско здравље могу имати штетни утицаји настали услед еколошких катастрофа. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 53. "Еко будућност" носиоца пројекта: Удружење "Биос иницијатива" у износу од 384.000,00 динара. За време реализације пројекта, организовано је неколико једнодневних курсева које су похађали  ученици средњих школа са територије Града Новог Сада. Полазници су на курсевима имали прилике да погледају промо филмове на тему екологије. Након тога су присуствовали предавањима која су имала за циљ да ученике ближе упознају са актуелним проблемима из области заштите животне средине који су и даље нерешени у нашој земљи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 54. "Зелени основац" носиоца пројекта Удружење "Хиперион" у износу од 398.000,00 динара. Штампана су два приручника и то: "X2030" који се бавио питањима везаним за воду и проблемима све већег смањења резерви воде за пиће и "Рециклирај – профитирај" који се бавио питањима везаним за рециклажу. Организована су предавања на дате теме за децу основношколског узраста након којих су ђаци заједно са наставницима креирали новине под називом "Рециклажни забавник". Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 55. "Зелена новосадска рубрика у ТВ емисији "ЕКОБАЛАНС"" носиоца пројекта: Удружење  "ЕКО-ГЕА" у износу од 100.000,00 динара. Суфинансирано је снимање, монтирање и емитовање три телевизијска прилога на тему унапређења стања животне средине. Прилози су се емитовали у ТВ емисији "Еко-баланс", на Телевизији Б92. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 56. "Еко базар" носиоца пројекта: Удружење "Обновљена заједница Нови Сад" у износу од 360.000,00 динара. Организована су ваннаставна предавања на тему екологије за децу основношколског узраста у ОШ "Иво Андрић" Будисава. Штампане су брошуре путем којих су се ученици упознали са значајем заштите животне средине као и заштићеним природним добрима у Републици Србији. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 57. "Знање у природи" носиоца пројекта: Удружење грађана "EKO LIVING" у износу од 350.000,00 динара. Организоване су трибине за студенте новосадског универзитета на тему заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 58. "КАПЉИЦЕ ПО КАПЉИЦЕ" носиоца пројекта: Удружење "Покрет за развој еколошке свести" у износу од 370.000,00 динара. У неколико новосадских основних школа одржане су радионице на којима су учествовали ученици узраста од 8 до 10 година. Деци су на приступачан и занимљив начин презентоване могућности на основу којих може да се смањи потрошња воде као и проблеми који настају услед њеног нерационалног трошења. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 59. "Реци рециклажа" носиоца пројекта: Удружење грађана "EKO LIVING" у износу од 350.000,00 динара. Организоване су интерактивне радионице, на којима су се деца основношколског узраста информисала о процесу рециклаже. Такође, на радионицама су ученици израђивали предмете од рециклираног материјала. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 60. "Хајде да говоримо о климатским променама" носиоца пројекта: Удружење  "Покрет за развој еколошке свести" у износу од 350.000,00 динара. На креативним радионицама и трибинама, млади су се упознали са проблемима који настају услед све присутних климатских промена као и активностима које могу довести до смањења њиховог штетног утицаја. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 61. "Екомјусик & арт" носиоца пројекта: Удружење "Хиперион" у износу од 360.000,00 динара. Пројекат је реализован путем одржавања дванаест креативно-музичких радионица у ПУ "Радосно детињство", вртић "Дунавски цвет". Креативне радионице су биле намењене деци узраста од 5 до 7 година. Деца су заједно са предавачима учествовала у изради музичких инструмената од рециклираног материјала са циљем подизања свести о очувању животне средине. Направљени инструменти ће се убудуће користити за време одржавања приредби у вртићу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у угов