Програмске активности

Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару Европе у Новом Саду

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Значај зелених површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља људи је велики. Оне утичу на смањење температуре и повећање влаге ваздуха, апсорбују угљен диоксид из атмосфере истовремено ослобађајући кисеоник, спречавају ерозију тла, смањују градску буку, смањују аерозагађење, важни су за очување биодиверзитета. 
Зеленило дуж саобраћајница нарочито је значајно за очување и унапређење квалитета животне средине.  Издувни гасови који се емитују при дну уз колосек, наилазе на шибље и зелену ограду, која има велику релативну површину, а тиме и велике апсорпционе способности. Апсорпцијом прашине и издувних гасова, као и ублажавањем комуналне буке, зеленило дуж саобраћајница значајно утиче на квалитет животне средине. Чак и сам травњак знатно доприноси задржавању прашине и снижавању комуналне буке. 
Зелене површине уз градске саобраћајнице као и зеленило на разделним тракама  представљају део укупног система градског зеленила и чине јединствену целину са уличним дрворедима и парковским  површинама. У оквиру реализације Појекта обављени су планирани припремни радови, а затим садња 78 комада  лишћара и 2160 комада украсног шибља.