Програмске активности

Озелењавање васпитнообразовних установа

Градска управа за заштиту животне средине већ дуги низ година суфинансира озелењавање васпитно-образовних установа, доприносећи на тај начин побољшању животне и радне средине најмлађих суграђана. Одвијање наставе у овако оплемењеном простору доприноси подизању свести ученика о значају и улози заштитног зеленила за очување и унапређење животне средине, као и стварању позитивног односа према заштити животне средине.

Сагледавањем потреба школских комплекса у Новом Саду, установљена је неправилна локација готово свих школа у изграђеним деловима насеља. Школе су смештене у близини већих саобраћајница, удаљене од зелених и рекреативних површина са изузетно скромним зеленим површинама, најчешће само на улазу у школу, о чему говори и податак да 11 школа имају габарите објеката веће од затравњених и озелењених површина.

Реализација пројекта ''Озелењавање васпитно-образовних установа'' одвијала се током месеца новембра 2004. године. У том периоду обављена је реконструкција дотрајалог засада и допуна новим садницама у дворишту основне школе ''Душан Радовић'' (два објекта) у улицама: Сентандрејски пут и у Видовданској улици.

У школском дворишту гимназије ''Светозар Марковић'', уређене су и засађене зеленилом жардињере, слободне површине уз зид и простор око липе.