Програмске активности

ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ "КАМЕНИЧКОГ ПАРКА" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Решењем Завода за заштиту природе Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 77/2007), простор ''Каменичког парка'' у Сремској Каменици стављен је под режим претходне заштите, а Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад, одређено је за стараоца. 
У току децембра 2008 године извшено је крчење самониклог шибља на површини од 6.500 м2 као и њихов утовар и одвоз. Крчење подраста је урађено на делу површине између доњег пута и Дечијег села.
Наведене активности уређења тог дела „Каменичког парка“ су извршене уз сагласност Завода за заштиту природе Србије, радна јединица Нови Сад, имајући у виду да је „Каменички парк“ заштићено природно добро. 
Имајући у виду да би реализација предложених активности допринела унапређењу природних вредности ''Каменичког парка'' и његовом стављању у функцију мудрог коришћења, Градска управа за заштиту животне средине је суфинансирала активности на одржавању и уређењу овог парка.