Програмске активности

Истраживачки и развојни програми и пројекти у 2018. години

Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2018-18в-II од 26. јула 2018. године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:

1. "Дигитална биоеколошка основа Футошког парка као део катастра зелених површина Новог Сада", носиоца пројекта: Универзитет у Београду, Шумарски факултет;

2. "Израда модела прорачуна емисије гасова са ефектом стаклене баште за различите сценарије управљања отпадом у граду Новом Саду", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

3. "Економска обележја производње електричне и топлотне енергије из биогаса", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад;

4. " 'NS MOSS' - Примена маховина у успостављању континуираног мониторинга тешких метала у ваздуху на територији града Новог Сада", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; 5. "Пилот пројекат: WEB апликација за аутоматско картирање амброзије на територији Града Новог Сада", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природноматематички факултет;

6. "ПРОЦЕНА РИЗИКА ЕКОСТАТУСА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НОВОГ САДА У ОКОЛИНИ ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

7. "Управљање оптималним режимом експлоатације бунара за водоснабдевање града Новог Сада при различитим хидролошким условима као последицом климатских промена", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;

8. "Процена ризика од појаве поплавних таласа и предлог адаптационих решења за третман комуналних отпадних вода града Новог Сада", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

9. "Студија зависности густине и врсте саобраћаја на емисију буке на изабраном путном правцу у Новом Саду", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

10."Примена агротехничких мера и сетва одабраних травних смеша као техничкобиолошка мера борбе против инвазивних и алергених биљака", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад;

11. "Успостављање мониторинга земљишта на присуство карантинских, алергогених и инвазивних биљних врста у урбаним и семиурбаним зонама Града Новог Сада", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад;

12. "Процена ризика на животну средину проширене листе токсичних и емергентних полутаната у отпадној и површинској води код Новог Сада 2", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

13. "Оцена утицаја мера енергетске ефикасности на објектима јавне намене у Граду Новом Саду на смањење климатских промена", носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

14. "Анализа економских инструмената за финансирање животне средине на територији Града Новог Сада са предлогом за њихово унапређење", носиоца пројекта: Институт економских наука у Београду;

15. "Утврђивање честичног аерозагађења на дечијим игралиштима као допринос заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града Новог Сада", носиоца пројекта: Универзитет привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду;

16. "Ниво испуњености обавеза Града Новог Сада утврђених Законом о заштити животне средине и осталим посебним законима у овој области", носиоца пројекта: Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду;

17."Интеграција адаптација и митигација климатских промена у секторске локалне политике", носиоца пројекта: Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију „Футура“ у Београду;

18. "ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНА И ТЕХНОЛОШКА КОНЦЕПЦИЈА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА", носиоца пројекта: Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" у Новом Саду;

19. " 'Зелени лековити зид': испитивање фитофармаколошког потенцијала медитеранског смиља (Helichrysum italicum) узгајаног на зеленом зиду у урбаним условима", носиоца пројекта: Универзитет привредна академија у Новом Саду, Фармацеутски факултет;

20. "Интегрисани мониторинг система еколошке безбедности и рана превенција ризика у животној средини", носиоца пројекта: Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију "Футура" у Београду;

21. "Удео угљеник (IV) оксида у ваздуху зелених паркова Новог Сада у функцији очувања животне средине", носиоца пројекта: Универзитет привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; 22. "Аутоматизација система за анализу нивоа еколошке свести студената у Новом Саду", носиоца пројекта: Универзитет "УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА" у Београду, Факултет за спорт

Рок за реализацију истраживачких и развојних програма и пројеката чији ће резултати представљати научну основу за предузимање мера заштите и унапређења животне средине на територији Града Новог Сада је годину дана од дана потписивања уговора.