Дозволе и обрасци

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "НС Адамовићево насеље 2"
2 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину пројекта "Станица за снадбевање горивом моторних возила",
3 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта "Објекат за прераду меса и производњу месних прерађевина спратности П+1, П капацитета до 9 t дневно"
4 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта "Станица за снадбевање горивом моторних возила",
5 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину и одређен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Производни објекат за производњу органског ђубрива (прерада стајњака)"
6 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја затеченог стања на животну средину
7 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
8 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада", које се налази у улици Прва Нова бб
9 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилнe "НС-Димитрија Аврамовића"-НСУ254/НСЛ254
10 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Производни објекат за производњу органског ђубрива (прерада стајњака)"
11 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - базне станице мобилне телефоније - "НСУ253, НСЛ253 НС ПАРТИЗАНСКА"
12 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за третман неопасног отпада - складиштење и поновно искоришћење на територији Града Новог Сада
13 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за третман неопасног отпада - складиштење и поновно искоришћење на територији Града Новог Сада
14 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину пројекта "Станица за снадбевање горивом моторних возила"
15 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја пројекта на животну средину
16 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
17 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
18 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
19 Пројекат "Бензинска станица са пратећим садржајима, на путу Нови Сад-Бечеј",Јовица Вучић
20 "Изградња пословног објекта-хладњаче за смештај меса-дивљачи, спратности: високо приземље (ВП)", потез "Каћка шума" у Каћу,ЈП "Војводина шуме - Ловотурс" из Петроварадина