Заштићена природна добра

Споменик природе "Каменички парк"

Каменички парк је један од најстаријих и просторно највећих паркова у Војводини и репрезентативан је пример пејзажног парка из прве половине XIX века у Србији, изворно решен у енглеском стилу уз задржавање природних елемената предела (аутохтоних шума, водених површина и специфичне морфологије терена). Због великог учешћа шума представља парк-шуму која заједно са дворцем Марцибањи-Карачоњи чини амбијенталну целину и има велику културно-историјску вредност.

 

Каменички парка је први пут заштићен као Споменик природе 2006. године. Темељну вредност СП „Каменички парк” чини дендрофлора у оквиру шуме храста са појединачним стаблима храста лужњака (Quercus robur L.), медунца (Quercus pubescens Willd.), цера (Quercus cerris L.), китњака (Quercus petraea Liebl.) и других врста, затим солитерна стабла наведених врста, копривића (Celtis australis L), јаворолисног платана (Platanus acerifolia (Ait.) Willd), црног бора (Pinus nigra Arn.), пољског бреста (Ulmus carpinifolia Gled.) и др., старости окo 180 година. У парку је забележено 96 врста дрвећа и жбуња, као и строго заштићене и заштићене врсте фауне.

 

Вредност природног добра се огледа у томе што има и васпитно-образовну, научно-истраживачку, развојну, санитарну, естетску, еколошку, психолошку и рекреативну функцију.

 

СП „Каменички парк” се простире  на  површини од  32 ha 83 a 09m² (КО Сремска Каменица, Општина Петроварадин, Град Нови Сад).

 

На подручју СП „Каменички парк” успостављају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. У циљу ублажавања негативних утицаја средине на природно добро, утврђена је заштитна зона која има површину од 10 hа 2 а 40 m²  (КО Петроварадин). 

 

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Каменички парк” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.