Заштићена природна добра

Споменик природе "Футошки парк"

Футошки парк је парк специјалне намене пројектован као енглески парк почетком 19. века око артешког купатила. Пописом дендрофлоре СП „Футошки парк“ евидентирана је 101 врста, варијетет и форма.

 

Поред ботаничких вредности парк представља станиште врста животиња од којих су неке строго заштићене и заштићене у Републици Србији. Има васпитно-образовну, научно-истраживачку, развојну, санитарну, естетску и еколошку функцију. Санитарна функција посебно је важна због положаја парка у граду између два болничка комплекса: Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад и Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад (комплекс објеката Јодног, Артешког купатила), а огледа се у санацији аерозагађења, буке, радиационе температуре насеља и микроклиматској специфичности локалитета. У парку је забележено присуство великог броја фитонцидних врста као што су: бела топола (Populus alba L.), бреза (Betula alba L.), орах (Juglans regia L.), липа (Tilia sp.), бели бор (Pinus sylvestris L.), дугоигличава јела (Abies concolor Lindl. et Gord.), дуглазија (Pseudotsuga douglasii Carr.), бодљива смрча (Piceae pungens Engel.), барски чемпрес (Taxodium distichum (L.) Rich.), Лавсонов пачемпес (Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl.), дивљи кестен.

 

СП „Футошки парк“ се налази на простору између улица Футошке, Николе Тесле, Хајдук Вељкове и Хотела „Парк“, у Новом Саду, у Јужнобачком управном округу, АП Војводини и Републици Србији.
Главни улаз у парк се налази у Футошкој улици, по којој је парк и добио име.

 

СП „Футошки парк“ се простире на површини од 9 ha 27 a 4 m2, a заштитна зона је одређена на површини од 10 ha 72 a 99 m2.

 

На природном добру се успоставља режим заштите III (трећег) степена.