Заштићена природна добра

Парк природе "Бегечка јама"

Парк природе "Бегечка јама" се налази на левој обали Дунава код насеља Бегеч и обухвата плавно подручје између Бачке Паланке и Новог Сада у дужини од око 7,8 km. Заштићено подручје садржи низ геоморфолошких облика речне ерозије различитих старости и у складу са тим мозаик влажних станишта на различитим ступњевима сукцесије вегетације плавних подручја.

 

Подручјем доминира Бегечка јама, флувијално језеро које је повезано са реком Дунав преко канала Бегеј, те има стално присуство воде. Изузетно је значајно плодиште већег броја врста дунавских риба, као и репродуктивни центар водоземаца ширег подручја.

 

Основне природне вредности ПП "Бегечка јама" се огледају у присуству 125 таксона виших биљака, око 150 врста птица, 14 врста риба, 11 врста водоземаца, 6 гмизаваца и 18 врста инсеката од националног и међународног значаја.

 

Први пут је ово подручје стављено под заштиту 1999. године. Извршена је ревизија и 2022. године донета нова Одлука о проглашењу Парка природе "Бегечка јам" заштићеним подручјем којом је повећана површина под заштитом са 379,4 ha на 489,5 ha.