Први интернационални састанак у оквиру пројекта Интербалканска мрежа локалних власти у области животне средине (ELAIN – Enviromental Local Authorities Interbalkan Network)

24/03/2016

Град Нови Сад и Асоцијација за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја потписали су 29. маја 2013. године Меморандум о разумевању о међубалканској сарадњи у области заштите животне средине.

Први резултат ове сарадње је заједничка реализација пројекта Интербалканска мрежа локалних власти у области животне средине (ELAIN – Enviromental Local Authorities Interbalkan Network) који има за циљ идентификовање изазова у области заштите животне средине и предлагање начина за њихово решавање. Поред Новог Сада у реализацији овог пројекта учествује још седам градова партнера: Атина, Ниш, Софија, Источно Сарајево, Бијељина, Ријека и Тирана, а носиоц Пројекта је Асоцијација за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја (ESYDAP).

Планирано је да Пројекат буде реализован у периоду од 19. фебруара 2014. године до 8. априла 2015. године, а активности ће се реализовати кроз 6 састанака (три локална и три интернационална).

На првом интернационалном сусрету у Тирани, Албанија, који је одржан 1. и 2. априла 2014. године учествовали су представници Градске управе за заштиту животне средине в.д. заменика начелника Никола Бањац и помоћник начелника мр Драгица Бранковић, Мира раденовић, заменик лица задуженог за управљање отпадом у ЈКП ''Чистоћа'', а као представници цивилног сектора Душица Миленковић из ''Покрета Горана Новог Сада'', Игор Јездимировић из удружења ''Инжењери заштите животне средине'' и Маја Павлица из удружења новинара ''Еко вест''.

Током првог радног дана, градови су презентовали проблеме и изазове у области заштите животне средине са којима су суочени.

Град Нови Сад је поред навођења проблема са којима је суочен (незадовољавајући квалитет ваздуха, повећан ниво буке, недољно зеленила, непостојање централног уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода и санитарне депоније), предложио и начине за љихово решавање кроз израду и доношење стратешких и планских докумената са утврђеним дугорочним, средњорочним и краткорочним активностима, јасно дефинисаним роковима, неопходним средствима и извором средстава неопходним за реализацију утврђених активности.

Дискусија је показала да су ови проблеми заједнички за све градове учеснике у пројекту, а недовољна финансијска средства главни ограничавајући фактор за њихово решавање.

Другог радног дана је организован обилазак аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха и обилазак вештачког језера ''Парк'' бициклима.