Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине за 2018. годину

26/03/2018

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину објављен је у дневном листу "Дневник" 26.03.2018. године

На основу члана 7. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2018-7-II од 16.03.2018.године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину

I           Укупна средства обезбеђена за спровођење овог Јавног конкурса у буџету Града Новог Сада – Градска управа за заштиту животне средине износе 30.000.000,00 динара.
 
II          Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва удружења дефинисана сагласно Закону о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/09 и 99/11-др. закони) која имају седиште на територији Града Новог Сада и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у области заштите животне средине (у даљем тексту: удружења).
            Највиши износ средстава који се може доделити по овом Конкурсу за појединачни програм/пројекат износи 600.000,00 динара.
Средства која се потражују по основу овог јавног конкурса не могу прелазити 80% од укупно потребних средстава.
            Удружење на Јавном конкурсу може да конкурише за недостајући део средстава, уз обавезно достављање оверене и потписане изјаве о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији програма/пројекта.
            Удружење може на Јавном конкурсу да учествује са више програма, односно пројеката, с тим што му се на конкурсу могу доделити средства за суфинансирање само једног програма или пројекта.
Суфинансирање програма/пројекта из других извора може бити из сопствених средстава, буџета Републике Србије, буџета Аутономнe Покрајинe Војводине, буџета Града Новог Сада, средстава других држава, међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица, фондова Европске уније и других међународних фондова, донација, поклона, прилога, помоћи и др.
            Удружење чији програм/пројекат буде изабран за суфинансирање је у обавези да, пре закључивања уговора, достави број посебног наменског рачуна који је отворен код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирањакорисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени Гласник Републике Србије“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16).
 
III         На Јавни конкурс подносе се програми и пројекти из области заштите животне средине који се односе на:
- популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине (предавања, скупови, трибине, представе, филмови, кампови, публикације, брошуре, еко-радионице и др.);
- унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити животне средине, заштићеним природним добрима, обновљивим изворима енергије, рециклажи, поступању са отпадом, и очувању, заштити и унапређењу основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, шуме),
-  друге пригодне активности и манифестације са поменутим садржајима.

IV         Избор пројеката вршиће се на основу следећих критеријума:
- законитост и ефикасност раније коришћених средстава,
- циљеви који се постижу реализацијом програма/пројекта,
- квалитет програма/пројекта,
- број циљних група и начин укључивања,
- сарадња у реализацији програма/пројекта са другим субјектима,
- писма препоруке и/или подршке реализацији програма/пројекта, и
- финансирање пројекта из других извора.

 V         Неће се разматрати/вредновати:
- неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом, пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима, као и пријаве оних учесника на јавном конкурсу који су у претходној години остварили право на суфинансирање програма/пројеката код Градске управе, а нису поднели валидан извештај о реализацији програма/пројекта у остављеном року или се против њих води поступак за повраћај ненaменски утрошених средстава.
Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.
 
VI         Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на сајту Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.rs
 
Пријаве се подносе путем поште на адресу:
Градска управа за заштиту животне средине,
21000 Нови Сад
Руменачка 110а
у затвореној коверти са назнаком:
''Пријава на конкурс за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине - не отварати''.
Уколико удружење конкурише са више програма/пројеката, пријаву доставља у засебној коверти за сваки програм/пројекат.
На полеђини коверте, обавезно  написати пуно име и адресу удружења.
Крајњи рок за реализацију програма/пројеката по овом конкурсу је 01. децембар 2018. године.

VII        Услови учешћа на Јавном конкурсу, процедура његовог спровођења, одабир програма/пројеката, са упутством за израду предлога програма/пројекта и упутством за припрему и достављање извештаја о реализацији, као и обавезе удружења након одабира и потписивања уговора, са правилима и процедурама за управљање програмом/пројектом, дати су у СМЕРНИЦАМА ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ које су саставни део овог конкурса, и доступне су на сајту Градске управе.
 
VIII       Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија) која ће у року од 60 дана, од дана истека рока за подношењепријава утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката и објавити је на сајту Градске управе.
 
IX         Акт о одобравању програма/пројекта и утврђивању висине средстава за реализацију сваког појединачног програма/пројекта, који се објављује на сајту Градске управе, доноси Градоначелник Града Новог Сада а одобрена средства се преносе удружењу на основу закљученог уговора.
 
Детаљније информације могу се добити на телефон: 021/421-109.

Више информација као и Образац пријаве на јавни конкурс можете погледати и преузети са овог сајта у одељку ЈАВНИ КОНКУРС ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗЖС.