Линкови

ДОМАЋИ ЛИНКОВИВлада Републике Србије

www.srbija.gov.rs

 

Град Нови Сад

http://www.novisad.rs

 

Канцеларија за локални економски развој

http://www.novisad.rs/kantselari-za-lokalni-ekonomski-razvo

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

http://www.mpzzs.gov.rs/

 

Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/

 

Републички хидрометеоролошки завод Србије

http://www.hidmet.gov.rs/

 

Завод за заштиту природе Србије

http://www.natureprotection.org.rs/rs/

 

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/

 

Агенција за енергетику Србије

http://www.aers.rs/

 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

 

Стална конференција градова и општина

Национална организација локалних власти

www.skgo.org

 

Универзитет у Новом Саду

http://www.uns.ac.rs/sr/

 

ЈП Национални парк „Фрушка гора“

http://www.npfruskagora.co.rs/

 

ЈП „Војводинашуме“

http://www.vojvodinasume.rs/


ЈВП „ВодеВојводине“

http://www.vodevojvodine.com/

 

ЈКП ’’Градско зеленило’’

www.zelenilo.com

 

Архус центар Нови Сад

http://aarhusns.rs/arhus-centar-novi-sad/

 

Инжењери заштите животне средине

www.activity4sustainability.org

 

Организација за европску безбедност и сарадњу Мисија у Србији

http://www.osce.org/serbia

 


Канцеларија за европске интеграције

www.seio.gov.rs

 


МЕЂУНАРОДНИ ЛИНКОВИ


 

Европска унија

http://europa.eu/index_en.htm

 

УН програм за заштиту животне средине

www.unep.org

 

Рамсарска конвенција

www.ramsar.org

 

Међународна комисија за заштиту реке Дунав

www.icpdr.org

 

Европска агенција заштиту животне средине

http://www.eea.europa.eu/

 

Светски фонд за природу - WWF

http://wwf.panda.org/

http://www.wwf.org/

 

Светска здравствена организација

http://www.who.int/en/

 

Aмеричка агенција за заштиту животне средине

http://www.epa.gov/