Дозволе и обрасци

Упутства и формулари

Листа службених евиденција

Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)
којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

 
Обавештење

ОБРАЗАЦ 1 (Изјава странке - члан 103 став 3 Закона о општем управном поступку)

ОБРАЗАЦ 2 Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица за решавање управних ствари по одређеним управним областима

Овлашћено лице: Јелена Моравски jelena.moravski@uprava.novisad.rs

Александра  Лакета aleksandra.laketa@uprava.novisad.rsЗахтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама

 
Рок за решавање потпуног предмета (са комплетном документацијом)
30 дана.

Таксе за подношење захтева


Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив на број 97  11-223, сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 320,00 динара, по Тарифном броју 1. Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. износи, 61/2017 - усклађени дин. износи, 113/2017, 3/2018 – испр. ,50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн).);
 
Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив на број 97  11-223, сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 550,00 динара, по Тарифном броју 9. Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. износи, 61/2017 - усклађени дин. износи, 113/2017, 3/2018 – испр. ,50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн).);