Дозволе и обрасци

Упутства и формулари

Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања

Чланом 56. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/09) дефинисани су услови за издавање дозволе за рад коју издаје надлежни орган за заштиту животне средине, у форми решења, за новоизграђене или реконструисане стационарне изворе загађивања.


Захтев подносе оператери новоизграђених или реконструисаних стационарних извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе, односно израде студије о процени утицаја на животну средину, може да почне са радом пошто прибави дозволу за рад. 

Рок за решавање потпуног предмета (са комплетном документацијом): 
15 дана

Потребна документа за подношење захтева

Детаљно попуњен Захтев за добијање дозволе за рад:

1.    Подаци о оператеру који управља постројењем: Адреса, место, телефон, лице за контакт;

2.    Регистрација привредног субјекта: регистарски број, делатност, фотокопија уписа у регистар;

3.    Подаци о извору загађивања: Назив извора, адреса, локација-катастарска парцела;

4.    Специфични подаци о извору: Површина (м2), опис активности које могу произвести емисије и загађење у току процеса рада; Подаци о коришћеним горивима: назив горива, тип горива, потрошња горива  дневна/месечна;

5.    Дозволе и сагласности: Употребна дозвола, техничка документација о извору, услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу са посебним законима;

6.    Мере заштите ваздуха: Опис планираних техничко-технолошких и других мера заштите ваздуха од загађивања које ће се предузети током рада;

7.    Мерења емисије: Резултати извршених мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја извршених од стране овлашћеног правног лица у току пробног рада;

8.    Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на извору загађивања.

9.    Доказ о уплати таксе

Таксе за подношење захтева

Носилац пројекта сноси трошкове плаћања административних такси утврђених у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013 – др. Закон и 57/2014- усклађени дин. изн.,) носилац пројекта уплаћује таксу 

Сврха:                Издавање дозволе за за рад стационарног извора загађивања

Прималац:                        Буџет Републике Србије

Износ:                               500,00  динара

Рачун примаоца:              840-742221843-57

Модел и позив на број:     97  11-223


Поступање службеног лица по захтеву:

Запослени  је дужан да, одмах по пријему предмета прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.