Дозволе и обрасци

Важећи прописи о заштити ваздуха

Прописи о заштити ваздуха:

Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/09);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Србије“, бр. 11/10 и 75/10);
Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 30/97 и 35/97).

Други сродни прописи:

Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09);
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије“, број 114/08);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник Републике Србије“, број 135/04);
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (''Службени гласник Републике Србије“, број 84/05).

Остали прописи од значаја за издавање дозволе:

Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије“, број 72/09);

Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01, ''Службени гласник Републике Србије'', број 30/10).