Формирање Стручног тима са задатком да се процене настала оштећења, као и да се изради План и Програм реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада

08/08/2023

Формирање Стручног тима са задатком да се процене настала оштећења, као и да се изради План и Програм реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада.

Коначна листа крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације уградњом соларних панела за производњу електричне енергије у 2023. години

04/08/2023

Коначна листа крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације уградњом соларних панела за производњу електричне енергије у 2023. години

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !

22/07/2023

ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад обезбедило је рад контакт центра за пријаву штете на дрвећу узроковане синоћном олујом.

Закључак Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине

20/07/2023

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине (''Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Jавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину, са записницима и предлогом Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2023-13г-II од 19.07.2023. године, којим се одобрава суфинансирање пројеката и програма и утврђује висина средстава за љихову реализацију .

ОБАВЕШТЕЊЕ за кориснике средстава чији су програми/пројекти одобрени за суфинансирање по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину.

10/07/2023

Корисник јавних средстава је у обавези да, пре закључивања уговора, у складу са чланом 9. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 118/21, 138/22 и 118/21 – др. закон) и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна Трезора код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2023), отвори посебан наменски рачун којим се укључује у консолидовани рачун трезора локалне власти.