Обрасци

Подаци о изворима загађивања за Локални регистар достављају се на обрасцима који су дефинисани у члану 6. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр. 91/10 и 10/13).